BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI

Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT) berperanan merealisasikan objektif MARA dalam memperkasakan pendidikan tertiari yang berkualiti. BPT dipertanggungjawabkan untuk mengawal, merancang dan menyelia program peringkat profesional, diploma dan pra universiti yang dilaksanakan di Kolej Profesional MARA (KPM) dan Kolej MARA (KM).

BPT juga bertanggungjawab dalam penyediaan prasarana pendidikan yang lengkap, pembentukan kurikulum yang memenuhi keperluan pasaran serta program pembangunan tenaga kerja yang kompeten bagi melahirkan graduan Bumiputera yang holistik, mahir dan profesional.

VISI

Melahirkan Modal Insan Global dan Berintegriti

MISI

Memperkasa pendidikan tertiari yang holistik berteraskan ilmu, teknologi dan nilai keusahawanan.

 1. Menawarkan program pengajian yang kompetitif dan diiktiraf bagi memenuhi keperluan negara
 2. Melahirkan graduan yang holistik dengan kebolehpasaran yang tinggi
 3. Membangunkan tenaga kerja yang kompeten dan berintegriti bagi memastikan kualiti perkhidmatan
 4. Memastikan prasarana yang kondusif dan bersesuaian dengan kehendak institusi
 5. Memastikan tadbir urus yang cekap dan dinamik.

Carta Organisasi Bahagian Pendidikan Tinggi MARA

Hi-Edu-MARA

 1. Membangun dan melaksanakan Program Pendidikan Tinggi berkualiti yang memenuhi keperluan industri serta menepati piawaian Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan badan-badan professional.
 2. Melaksanakan kajian pasaran bagi meneroka keperluan pembangunan program pengajian baharu.
 3. Mewujudkan rakan industri untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan.
 4. Menjamin kualiti pendidikan berterusan di IPMA melalui sistem penilaian yang ditetapkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
 5. Melaksanakan program kokurikulum untuk meningkatkan potensi dan bakat pelajar.
 6. Membangunkan sahsiah pelajar untuk menyediakan graduan yang holistik, mempunyai nilai keusahawanan dan berketrampilan.
 7. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, berintegriti dan amanah untuk menjamin mutu perkhidmatan yang diberikan.
 8. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan infostruktur untuk mewujudkan suasana kampus kondusif dan selamat.